>

عوامل پيدا و نا پيدا ي تاخير در اجراي طرح هاي فولادي استاني

مهمترين عامل بموقع اجرا نشدن اين طرحها را بايد به عدم تامين مالي ، مشكلات ناشي از تحريم و دخالت هاي نابجاي در امور كارشناسي و... نسبت داد . البته به غير از مشكل تامين مالي وتحريم موارد نا پيداي ديگري نيز در اجراي اين طرح ها دخيل بوده و مي باشند كه در اينجا مختصرا" به آنها اشاره خواهد شد .
اجراي هفت طرح استاني ( ابتدا 8 طرح ) كه از سال 1386 عمليات اجرايي آنها شروع شد به جرات مي توان گفت كه براي اولين بار است كه در سطح منطقه و شايد در سطح جهان هشت طرح ملي فولادي با اين سطح وسيع از پراگندگي جغرافيايي بطور همزمان در حال اجرا مي باشند. اين پراگندگي جغرافيايي وسيع موجب شده است كه احداث اين پروژه ها ده ها بار مشكل تر از ايجاد يك مجتمع هشت ميليون تني در يك مكان خاص شود. پس راه اندازي و تكميل اين طرحها با اين ويژگي كه ماموريت آن به شركت ملي فولاد ايران واگذار شده است ماموريتي ويژه محسوب مي شود و اين ماموريت ويژه به ساختار و سازو كار ويژه هم نياز دارد ، ساختاري با سلسله مراتبي كوتاه كه روند تصميم گيري را تسهيل نموده و تصميمات به آساني گرفته شوند . سلسله مراتب بلند بدون اختيارات ويژه در اينجا به هيچ وجه كار آمد نبوده و نيست . در محور اصلي زنجيره سلسله مراتبي طرحهاي هفتگانه وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ، شركت ملي فولاد ايران ، مديران طرحها و... قرار دارند . اين ساختار طويل كه در درون خود نيز داراي سلسله مراتبي ديگر است . اولا" تصميم گيري را پيچيده مي كند . به علاوه موجب عدم شناخت و درك متقابل سازماني و بين بخشي مي شود . ضمن آنكه جريان اطلاعات را كند نموده و شناخت اولويت ها و اهميت كار را براي تصميم گيران مشكل تر مي كند . از همين رو روند كارها با تغييرات مديريتي به ويژه زماني كه به نظرات كارشناسي توجه نشود ، آسيب پذير مي شوند همين عدم و درك متقابل و عدم شناخت اهميت كار و بي توجهي به نظرات كارشناسي باعث شد كه در سال 1386 از سوي بالاترين مقام اجرايي اين سلسه مراتب ، درست زماني كه طرحهاي هفتگانه با سرعت پيشرفت داشتند دستور توقف اجراي هشت طرح فولادي با اين عنوان كه حدود 80 سرمايه گذار در بخش خصوصي و بنگاه صنعتي براي اجراي اين طرحها اعلام آمادگي كردند ، صادر شود . گرچه اين دستور غير عملي و غير كارشناسي فقط چند روز بيشتر دوام نداشت ولي شوك شديدي را به مديران و كارشناسان شركت ملي فولاد ايران و پيمانكاران طرف قرار داد و روند اجراي طرح ها وارد نمود.
براي كاستن از ضعف هاي سلسله مراتبي طويل ، تفويض اختيارات ويژه يكي از مهمترين راه حل هاست و در اينجا نيز براي تسهيل اجراي طرحهاي هفتگانه ضرورت آن كاملا احساس مي شود .
كارشناسان يكي از تعاريف مديريت را اختيار تصميم گيري مي دانند . وقتي شرايط و زمينه براي تصميم گيري مديران فراهم نباشد و عملا" كارها متوقف خواهد ماند. شركت ملي فولاد ايران اجراي هشت طرح فولادي در سطح ملي را بعهده داشت اما از اختيارات لازم براي تصميم گيري برخوردار نبودكه اين مسئله را نيز مي توان يكي از موانع مهم و علت تاخير اجراي طرحها قلمداد نمود . البته هر اختياري ، مسئوليتهاي خاصي خواهد داشت كه مدير واجد اختيارات كافي بايد پاسخگو باشد .
موضوع ديگر، تغييرات مديريتي پي در پي در دولت گذشته بويژه در ايميدرو و شركت ملي فولاد ايران بود كه به شدت بر تصميم گيري و روند پيشرفت كار و آينده طرحها اثر گذاشت .
اين تغييرات پي در پي و عدم آشنايي مقامات عالي در راس تصميم گيري موجب شد در مقاطع اي بجاي حمايت وپشتيباني ، سياست " بر سر شاخه نشستن و بن بريدن " در اين سلسله مراتبي جاري شود كه پيامد اين سياست ها نه تنها شركت ملي فولاد ايران را تا مرز انحلال پيش برد بلكه موجب تضعيف شديد ايميدرو به عنوان يك سازمان توسعه اي و پشتيبان نيز گرديد . سازمانهاي توسعه اي زماني موفق خواهند بود كه بازوهاي اجرايي قوي داشته و سياستها در جهت تقويت و كار آمدي اين بازوهاي اجرايي اعمال شود .
خوشبختانه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و حاكم شدن نگاه واقع بينانه در اين سيستم سلسله مراتبي و آشنايي مديران عالي جديد به اصول مديريت نوين و بويژه اصل اساسي مديريتي " تفويض اختيار "و " همخواني مسئوليت با اختيارات " ، اختيار لازم براي تصميم گيري از سوي رئيس هيت عامل سازمان به مدير عامل شركت ملي فولاد ايران تفويض شد و اين تفويض اختيار موجب گرديد كه در ماههاي اخير بسياري از تصميمات مهم با سرعت مناسب در جهت حل مشكلات طرحها اخذ و روند كارهاي اجرايي سرعت يابد .
اگر از ابتداي شروع اين طرحها تا كنون روند پيشرفت طرحها را مورد بررسي قرار دهيم ، مشاهده مي شود در دو مقطع روند اجراي طرح ها با سرعت مناسب پيش رفته است . يكي در مقطع شروع اجراي طرحها و سالهاي اوليه كه شركت ملي فولاد ايران تا حدودي از سوي رئيس هيئت عامل ايميدرو از اختيار لازم برخوردار بود كه متاسغانه با تغيير رئيس هيات عامل ايميدرو درآن مقطع اين اختيارات عملا" از شركت ملي فولاد گرفته شد و روند اجراي طرح ها به كندي گراييد و مورد بعدي در مقطع كنوني است كه در ماههاي اخير اختيارات لازم براي تصميم گيري از سوي رئيس هيات عامل سازمان به مدير عامل شركت ملي فولاد ايران تفويض شد در نتيجه دراين مقطع كوتاه تصميمات مهمي در خصوص اين طرح ها و پيشرفت كار گرفته شد و اكنون طرحها در مسيري هستند كه چنانچه اين سياستها تدوام داشته باشد اميد مي رود هر چه سريعتر به بهره برداري برسند.
آنچه كه در اين راستا مهم است و ضرورت آن احساس مي شود آن است كه اين اختيارات قائم به فرد نبوده بلكه بايد در اين سيستم نهادينه شود تا تغييرات مديريتي روند اجرا ي طرحهاي هفتگانه را با مشكل مواجه نكند .

ارتباط با دفتر تهران

آدرس: خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ولی عصر - روبروی سینما استقلال

شماره های تماس:

021-88899986

021-88897152

ارتباط با دفتر سیرجان

آدرس: شهرستان سیرجان - کیلومتر 50 جاده شیراز - مجتمع سنگ آهن سیرحان

شماره های تماس:

034-41423480

034-41423481

ایمیل روابط عمومی مجتمع

info@msas.ir

لطفا یک ماژول برای منوی همبرگری در نظر بگیرید