فعالیت های فرهنگی ورزشی مجتمع


فعالیت در زمینه فوتسال - کوه نوردی (کوه پیمایی ) ـ شطرنج - والیبال و شنا

گروه های ورزشی مجتمع سنگ آهن سیرجان